ஆசை

இன்று என்னுள் ஓர் ஆசை

புயலின் வேகம் கொண்டு செல்ல

அனலின் சிவப்பை பகிர்ந்து கொள்ள

மலரின் தேனை குடித்துச் செல்ல

பூமியின் வண்ணம் பூசிக் கொள்ள

 

இன்று என்னுள் ஓர் ஆசை

அச்சமின்றி போர் செய்ய

கூச்சமின்றி காதல் செய்ய

வெட்கமின்றி மெய் பேச

தூக்கமின்றி வினை செய்ய

 

இன்று என்னுள் ஓர் ஆசை

பாதை மாறி நடந்து போக

முறைகள் சாத்திரம் நீங்கிப் போக

தோற்றமில்லா அகம் வளர்க்க

ஆம்! நானும் ஒரு பெண் தான்…

Longing…

khajuraho1This evening, at the temple fair,

I wanted you to notice, my love,

the beads of sweat trickling 

down my stomach and the kohl-smeared

blackness of my eyes, caught unawares

As I bargained for a trinket.

 

I wondered if your arms smelled

like the land you tilled, fragrant in its fullness,

your smile made my heart beat faster, enraptured.

My feet, covered with dust, scurried along-

Wanting to touch yours, toe to toe.

 

My skin, brown like the face of the earth,

throbbed like the barren one, dearest,

waiting for the rain; my bosom heaving

to the pulse of the breeze; so now I ask 

shamelessly onto your face, my love…

 

Will you be my rain?

Would your love engulf my body even as your eyes do my soul?

Answer me, Don’t my lips speak desire?